Hàm IF Nhiều Điều Kiện Và Cách Lồng Ghép Nhiều Công Thức

Hàm IF Nhiều Điều Kiện Và Cách Lồng Ghép Nhiều Công Thức Trong Excel

  Hàm IF là một trong 10 hàm Excel được dùng nhiều nhất. Hàm IF thường được sử dụng để thực hiện so sánh lô-gic và trả về kết quả bạn mong muốn.   Công thức hàm IF sẽ rất đơn giản nếu chỉ có một điều kiện. Nhưng nếu công thức hàm của bạn … Read more Hàm IF Nhiều Điều Kiện Và Cách Lồng Ghép Nhiều Công Thức