Hàm TRIM Trong Excel Xóa Khoảng Trắng Trong Chuỗi Thừa Dấu Cách

Hàm TRIM Trong Excel Xóa Khoảng Trắng Trong Chuỗi Thừa Dấu Cách

Khi copy dữ liệu từ ứng dụng khác sang Excel, nhiều trường hợp chuỗi văn bản của bạn chứa những khoảng trống (dấu cách) dư thừa.   Sử dụng hàm TRIM trong Excel là cách giúp bạn xóa tất cả những khoảng trắng không cần thiết ra khỏi văn bản, chỉ để lại một khoảng … Read more Hàm TRIM Trong Excel Xóa Khoảng Trắng Trong Chuỗi Thừa Dấu Cách