Cách Sử Dụng Hàm SUMIF Trong Excel Và Ví Dụ Cụ Thể

Cách Sử Dụng Hàm SUMIF Trong Excel Và Ví Dụ Cụ Thể

Hàm SUMIF được sử dụng để tính tổng trong Excel có điều kiện.

 

Trong bài viết này, hoctin.vn sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm SUMIF đơn giản và chi tiết nhất từ cơ bản đến nâng cao cho dữ liệu dạng số, văn bản, ngày tháng cùng các lưu ý quan trọng khi áp dụng hàm tổng có điều kiện.

Mục Lục Bài Viết

1, Cú Pháp Hàm SUMIF Trong Excel

Lệnh SUMIF có cấu trúc như sau:

 

=SUMIF(range,criteria,[sum_range])

 

Trong đó:

 • Range: phạm vi của các ô mà theo đó các tiêu chí được đánh giá, có thể là số, văn bản, mảng hoặc tham chiếu có chứa số.
 • Criteria: tiêu chí để xác định các giá trị được tính tổng, có thể là số, biểu thức hoặc một chuỗi văn bản, không được dài hơn 255 ký tự.
 • Sum_range: các ô cần tính tổng theo điều kiện.
  Nếu không nhập sum_range, hàm SUMIF mặc định sử dụng Range làm Sum_range.

Ví dụ minh họa cấu trúc hàm SUMIF:

 

Giả sử bạn có một danh sách các máy trong cột A, giá tiền tương ứng trong cột B và tình trạng lắp đặt trong cột C.

Bạn có thể tính tổng của tất cả máy đã lắp đặt xong với công thức =SUMIF(C:C,”Yes”,B:B), trong đó:

 • Range: C:C >> toàn bộ cột C
 • Criteria: “Yes” >> tiêu chí là các máy đã lắp đặt xong ở cột C
 • Sum_range: B:B >> toàn bộ cột B, nếu máy có trạng thái tương ứng ở cột C là “Yes” thì cộng giá trị tương ứng tại cột B vào kết quả hàm.
Hàm SUMIF được sử dụng để tính tổng trong Excel có điều kiện

2, Lưu Ý Khi Sử Dụng Hàm SUMIF

2.1, Lưu Ý Với Đối Số

 • Ký hiệu văn bản hoặc toán học/logic (ví dụ =, +, -, /, *, >, <) trong Criteria phải nằm trong dấu ngoặc kép (""), tức là "Invoice", “=100”, “>100”.
 • Có thể sử dụng Ký tự đại diện trong Criteria, dấu * đại diện cho 1 hoặc nhiều ký tự, dấu ? đại diện cho 1 và chỉ 1 ký tự. Để tìm dấu chấm hỏi hoặc dấu hoa thị, hãy sử dụng dấu ngã (~) trong dấu hỏi phía trước hoặc dấu hoa thị (nghĩa là ~?, ~ *).
 • Nếu số lượng ô trong Range và Sum_range là khác nhau, thì hàm SUMIF ưu tiên sử dụng kích thước của Range.
 • Hàm SUMIF chỉ hỗ trợ một điều kiện. Sử dụng hàm SUMIFS cho nhiều điều kiện.

2.2, Tại Sao Hàm SUMIF Không Hoạt Động

 • Criteria là biểu thức so sánh với tham chiếu ô chưa được nhập đúng định dạng, ví dụ “<”A1, “<A1” thì hàm SUMIF không cho kết quả hoặc kết quả sai. Định dạng đúng: "<"&A1
 • Hàm SUMIF tham chiếu đến một ô hoặc một phạm vi trong một file/ bảng tính đã đóng sẽ dẫn đến lỗi #VALUE!. Bạn cần mở file đã đóng đó và nhấn F9 để công thức hoạt động.

3, Các Ví Dụ Minh Họa Cách Dùng Hàm SUMIF

3.1, Tiêu Chí Từ Một Ô Khác

Hàm Sum có điều kiện, hay còn gọi là hàm SUMIF có thể đưa điều kiện từ một tham chiếu ô khác chứ không nhất thiết phải gõ vào công thức Excel. Giá trị từ một ô khác này có thể được đưa vào tiêu chí (Criteria) bằng cách sử dụng phép nối &.

 

Trong ví dụ dưới đây, hàm SUMIF trả lại tổng số lượng bán của các Mã Sản Phẩm có:

 •  Số lượng lớn hơn 200: Tiêu chí so sánh cần đặt trong ngoặc kép “>200”
 • Số lượng lớn hơn so với giá trị trong F2: Tiêu chí cần đặt dấu so sánh (toán tử >) trong ngoặc kép và nối với tham chiếu ô bằng phép nối & như sau: “>”&F2
hàm SUMIF có thể đưa điều kiện từ một tham chiếu ô khác để so sánh trong tiêu chí

Một cách nhanh hơn để không cần quan tâm đến các dấu ngoặc kép khi so sánh đơn thuần với một giá trị như “>200”, là sử dụng tham chiếu ô là biểu thức logic. Biểu thức >200 được nhập vào F3, và hàm SUMIF sử dụng F3 như một tiêu chí:

 

=SUMIF(C3:C9,F3,C3:C9)

Ví Dụ Minh Họa Cách Dùng Hàm SUMIF so sánh tham chiếu ô khác bằng cách đặt biểu thức logic trong 1 ô tham chiếu

3.2, Tiêu Chí Văn Bản

Khi dùng hàm SUMIF trong Excel để tính tổng các ô dựa trên các chuỗi văn bản đáp ứng các điều kiện cụ thể, các bạn cần lưu ý luôn đặt văn bản trong dấu ngoặc kép.

 

Ví dụ bên dưới tính tổng các giá trị trong phạm vi B3:B8 nếu các ô tương ứng trong phạm vi A3:A8 không chứa chính xác “Máy hàn”.

=SUMIF(A3:A8,”<>Máy hàn”,B3:B8)

 

Hoặc công thức =SUMIF(A3:A8,”<>”&A3,B3:B8) cũng cho kết quả tương tự: tính tổng các giá trị trong phạm vi B3:B8 nếu các ô tương ứng trong phạm vi A3:A8 không chứa chính xác giá trị ô A3, ở đây ô A3 có giá trị văn bản là “Máy hàn”.

Sử dụng hàm sumif trong excel để tính tổng có điều kiện so sánh khác

Áp dụng tính tổng ô không rỗng (trống), sử dụng điều kiện “<>”, công thức SUMIF khi đó được viết như sau:

 

=SUMIF(A3:A8,”<>”,B3:B8)

3.3, Tiêu Chí Sử Dụng Ký Tự Thay Thế (?/*) Để Xét Điều Kiện Văn Bản Chứa Một Hoặc Một Số Ký Tự Chỉ Định

Giống như các hàm Excel khác, hàm SUMIF hỗ trợ sử dụng ký tự sao “*” để thay thế một hoặc một số ký tự và ký tự “?” để thay thế cho một và chỉ một ký tự trong đối số Criteria.

 

Ví dụ: trong 3 cụm văn bản “Excel”, “Ex”, “Ex cel” đều thỏa mãn “E*” nhưng chỉ có “Ex” thỏa mãn “E?”.

 

Hoctin.vn sử dụng các ký tự thay thể trong tiêu chí để tính tổng số lượng các sản phẩm có Mã bắt đầu bằng A, hoặc kết thúc bằng 1 như sau:

Tiêu Chí Hàm SUMIF Sử Dụng Ký tự thay thế (?/*) Để Xét Điều Kiện Văn Bản Chứa Một Hoặc Một Số Ký Tự Chỉ Định

3.4, Hàm SUMIF Có Tiêu Chí Liên Quan Đến Ngày Tháng

Có thể nhập trực tiếp ngày tháng năm vào tiêu chí hàm SUMIF. Tuy nhiên cách này mất thời gian trong việc kiểm tra và xác nhận thứ tự nhập ngày tháng là dd/mm/yyyy hay mm/dd/yyyy tùy vào cài đặt trong máy tính của bạn.

 

Cách tốt nhất để sử dụng hàm cộng có điều kiện SUMIF với ngày là tham chiếu đến ngày hợp lệ trong một ô khác hoặc sử dụng hàm DATE với cú pháp DATE(year, month, day).

 

Ví dụ dưới đây cho cả ba phương pháp:

Hàm SUMIF Có Tiêu Chí Liên Quan Đến Ngày Tháng

3.5, Sử Dụng Hàm SUMIFS Để Thay Thế Hàm SUMIF Nhiều Điều Kiện

Hàm SUMIF chỉ hỗ trợ một điều kiện. Khi cần tính tổng có từ 2 điều kiện trở lên, có thể sử dụng hàm SUMIFS với cú pháp:

=SUMIFS(sum_range, criteria_range1, criteria1, [criteria_range2, criteria2], …)

 

Ví dụ dưới đây sử dụng hàm SUMIFS tính tổng của tất cả Máy in đã lắp đặt xong với công thức =SUMIF(B:B,C:C,”Yes”,A:A,”Máy in”), trong đó:

 • Sum_range: B:B >> toàn bộ cột B, nếu Máy in ở cột A có trạng thái tương ứng ở cột C là “Yes” thì cộng giá trị tương ứng tại cột B vào kết quả hàm
 • Criteria_range1: C:C là phạm vi được kiểm tra bằng cách sử dụng Criteria1
 • Criteria1: “Yes” là tiêu chí của criteria_range1
 • Criteria_range2: A:A là phạm vi được kiểm tra bằng cách sử dụng Criteria2
 • Criteria2: “Máy in” là tiêu chí của criteria_range2
Sử Dụng Hàm SUMIFS Để Thay Thế Hàm SUMIF Nhiều Điều Kiện

Để hiểu sâu hơn về cách dùng hàm SUMIF nâng cao và ứng dụng, các bạn đón đọc Các Ví Dụ Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm SUMIF Nâng Cao.


Hi vọng bài viết của hoctin.vn đã mang lại cho các bạn các thông tin hữu ích về hàm SUMIF trong Excel. Ngoài ra, để ứng dụng hiệu quả Excel, bạn cần phải sử dụng tốt các hàm, các công cụ khác của Excel, hãy cùng đón đọc series bài viết ứng dụng các hàm Excel:

Hàm SUMIFS

Hàm SUM và các cách tính tổng trong Excel

Hàm COUNTIF

Hàm IF

Hàm SUMPRODUCT