Các ví dụ về Hàm tìm kiếm trong excel: Hàm VLOOKUP và hàm HLOOKUP

Các Ví Dụ Về Hàm Tìm Kiếm Trong Excel: Hàm VLOOKUP Và HLOOKUP

Các hàm tìm kiếm trong Excel, đặc biệt là hàm HLOOKUP và VLOOKUP có ứng dụng rộng rãi trong việc tìm dữ liệu nào đó từ các bảng dữ liệu theo chiều dọc và ngang.

 

Chữ “V” trong VLOOKUP là viết tắt của vertical nghĩa là “theo chiều dọc”, có nghĩa là bạn sử dụng VLOOKUP để tra cứu các giá trị trong bảng được sắp xếp theo chiều dọc. Nếu bạn có dữ liệu được sắp xếp theo chiều ngang, hãy sử dụng hàm HLOOKUP- “Horizontal” có nghĩa là tìm kiếm theo chiều ngang, theo hàng.

 

Trong bài viết này, hoctin.vn sẽ giới thiệu với các bạn hai hàm tìm kiếm trong Excel để ứng dụng tìm kiếm tên, tìm kiếm giá trị.

Mục Lục Bài Viết

 1. Hàm VLOOKUP Là Gì?

Hàm VLOOKUP là hàm dò tìm, tìm kiếm giá trị trong khu vực các cột (tạm gọi là khu vực dữ liệu dò tìm) và trả về kết quả là giá trị của một ô trong một cột do người dùng lựa chọn từ khu vực dữ liệu dò tìm, khi tiêu thức tìm kiếm khớp với một giá trị trong cột đầu tiên của khu vực dữ liệu dò tìm.

1.1, Cú Pháp Hàm VLOOKUP

=VLOOKUP(Lookup_value, Table_array, Col_index_ num, [Range_lookup])

Trong đó:

1.2, Ví Dụ Minh Họa Đơn Giản Hàm Tìm Kiếm Trong Excel Theo Chiều Ngang

Ví dụ tìm kiếm Giá trị hợp đồng tối thiểu và % hoa hồng theo bảng excel quy ước của hợp đồng bảo hiểm từ tên hợp đồng hoặc tên khách hàng trong trường hợp bảng quy ước này có các trường dữ liệu dạng cột.

Khi sử dụng VLOOKUP, hãy tưởng tượng rằng mọi cột trong bảng được đánh số, bắt đầu từ bên trái. Để nhận giá trị từ một cột cụ thể, hãy cung cấp số thích hợp làm Col_index_ num: “số thứ tự của cột”. Ví dụ:

  • Để trả kết quả về Giá trị hợp đồng tối thiểu thì Col_index_ num dưới đây là 2

  • Để trả kết quả về % hoa hồng thì Col_index_ num dưới đây là 3

Ví dụ hàm tìm kiếm trong Excel hàm VLOOKUP

Trong ví dụ trên:

2. Hàm HLOOKUP Tìm Kiếm Trong Excel

Tương tự Hàm VLOOKUP: HLOOKUP là hàm dò tìm theo hàng, dò tìm một giá trị trên dòng đầu tiên của khu vực dữ liệu dò tìm, trả về giá trị tại một ô trong một hàng của khu vực dữ liệu dò tìm do người dùng quy định.

Điểm khác biệt duy nhất giữa hai làm và bảng dữ liệu dò tìm sắp xếp trường dữ liệu theo dạng cột hay hàng.

2.1, Cú Pháp Hàm HLOOKUP

=HLOOKUP(Lookup_value,Table_ array,Row_index_Num,Range_lookup)

Trong đó:

2.2, Ví Dụ Minh Họa Đơn Giản Hàm HLOOKUP- Hàm Tìm Kiếm Trong Excel Theo Chiều Dọc

2.2.1, Ví Dụ Hàm HLOOKUP Trong Bài Tập Excel Cơ Bản

Ví dụ 1 cách sử dụng hàm HLOOKUP để tìm kiếm Giá trị hợp đồng tối thiểu và % hoa hồng theo bảng excel quy ước của hợp đồng bảo hiểm từ tên hợp đồng hoặc tên khách hàng trong trường hợp bảng quy ước này có các trường dữ liệu dạng hàng.

Dữ liệu này y hệt dữ liệu cho ví dụ hàm VLOOKUP ở trên, điểm khác biệt là các trường dữ liệu quy ước % hoa hồng và giá trị hợp đồng tối thiểu của sản phẩm được sắp xếp theo hàng.

Ví dụ hàm tìm kiếm trong Excel hàm HLOOKUP

Trong ví dụ trên:

2.2.2, Ví Dụ Hàm HLOOKUP Khi Kết Hợp Hàm Excel Khác

Hàm HLOOKUP còn có thể kết hợp với hàm IF tương tự như hàm if kết hợp vlookup.

 

Ví dụ cách dùng hàm tìm kiếm trong Excel HLOOKUP kết hợp hàm if: vẫn là bộ dữ liệu như ví dụ hàm HLOOKUP trên, thêm trường dữ liệu Năm của hợp đồng: từ năm thứ hai trở đi, mức % hoa hồng theo từng sản phẩm bảo hiểm thấp hơn năm đầu tiên. 

 

Do đó với mỗi hợp đồng bảo hiểm, đại lý phải kiểm tra xem hợp đồng là năm đầu tiên hay năm thứ hai trở đi để tìm mức % hoa hồng phù hợp theo sản phẩm.

 

Hoctin.vn đã xử lý thông tin này bằng cách kết hợp hàm HLOOKUP (tìm kiếm % hoa hồng của sản phẩm) và hàm IF:

– Nếu Hợp đồng ký năm thứ nhất thì hàm HLOOKUP trả về dòng % hoa hồng năm thứ 1 có Row_index_ num (số thứ tự hàng) là 2

– Nếu không thì trả về dòng % hoa hồng từ năm thứ hai trở đi thì số thứ tự hàng là 3 như ảnh dưới đây:

Ví dụ hàm tìm kiếm trong excel HLOOKUP khi kết hợp hàm excel khác

Trong ví dụ trên: Tại ô E9, để tìm kiếm % hoa hồng của hợp đồng có Sản phẩm tại ô B9, gõ công thức =IF(B9=1,HLOOKUP($C9,$C$2:$E$5,2,0),HLOOKUP($C9,$C$2:$E$5,3,0))

Trên đây là những ví dụ bài tập excel cơ bản về hàm tìm kiếm trong Excel- hàm VLOOKUP và HLOOKUP. Chúc các áp dụng thành công và vận dụng tốt trong công việc và học tập.

Ngoài ra, để ứng dụng hiệu quả Excel, bạn cần phải sử dụng tốt các hàm, các công cụ khác của Excel, hãy cùng đón đọc series bài viết ứng dụng các hàm excel:

Hàm IF

Hàm IF kết hợp VLOOKUP

Hàm AND

Hàm OR

 

Leave a Comment